Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Kontakty a odkazy

Obrázky


Publikační činnost


Monografie:


kniha_obalka MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & Principal, 2018, ISBN 978-80-7364-078-1.
kniha_obalka MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK, 2014, ISBN ISBN 978-80-7325-348-6.
kniha_obalka MÍČKA, Roman. Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu. Brno: L. Marek, 2009, (Husitská teologická fakulta UK, Praha, řada Deus et gentes, sv. 12), ISBN 978-80-87127-15-5.Odborné studie a články:


MÍČKA, Roman. Challenges of Religious and Civic Education in the Post-True Age. In: ŠTĚCH, František and Bert ROEBBEN eds. WHEN EAST AND WEST MEET. Contemporary Perspectives on Religious Education in Honour of Ludmila Muchová. Svitavy, Trinitas, 2019, ISBN 978-80-86885-46-9, s. 35-47.

MÍČKA, Roman. American Experiment of Ordered Liberty-A View from the Czech Republic. Journal of Ecumenical Studies. Volume 53, Number 4, Fall 2018, ISSN 0022-0558, University of Pennsylvania Press, s. 602-605.

MÍČKA, Roman. Otázka "světové politické autority" v širším kontextu katolického sociálního myšlení. Caritas et Veritas. 2016, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 47-64. Anglická verze: The Issue of 'World Political Authority' in the Broader Context of Catholic Social Thought. s. 65-83.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz Anglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. When Does Economic Inequality Become an Evil and a Sin? JEEVADHARA, A Journal for Socio-Religious Research. XLVI, No. 276 (November 2016), Kerala, India, ISSN 0970-1125, s. 70-83.

MÍČKA, Roman. Scholastický příspěvek k ideálu jednoty lidstva a jejímu politickému vyjádření v 16. a 17. století v kontextu předchozího a následného vývoje. Studia Neoaristotelica. Časopis pro analytickou scholastiku, Series Bohemoslovaca, 2016/3, ISSN 1804-6843, s. 69-102.

MÍČKA, Roman. Přínos Pia XII. k rozvoji sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 65-3/2016, ISSN 1211-1635, s. 59-74.

MÍČKA, Roman. Indické křesťanství, politika a sociální učení církve. Studia theologica. 2016/1, ISSN 1212-8570, s. 151-173.

MÍČKA, Roman. Hierarchie lidských práv v sociální nauce církve. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela a Viktor KRIŽAN eds. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-136-6, s. 22-38.

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes ve světle dalšího vývoje a současné situace v oblasti mezinárodních vztahů. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 324-352.

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Hospodářství v sociálním učení církve od Gaudium et spes po Laudato si'. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 285-308.

MÍČKA, Roman (50%) a Jindřich ŠRAJER. "The Parish of St Precarius" and the View of the Social Teaching of the Church. Caritas et Veritas. 2015, č. 1, ISSN 1805-0948, s. 164-176. Dostupné na: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Princip trvale udržitelného rozvoje v sociálním učení církve. Caritas et Veritas. 2014, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 142-153. Dostupné na: www.caritasetveritas.czAnglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve. Sociální práce. 2014, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 83-93.

MÍČKA, Roman. Lidská práva v kontextu Global Governance. Studia theologica. 2014/1, ISSN 1212-8570, s. 196-208.

MÍČKA, Roman. Politický rozměr konzervativního katolicismu v USA na pozadí komparace myšlení Michaela Novaka a Patricka Buchanana. In: ŠTĚCH, František a Roman MÍČKA eds. Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice: TF JU, 2014, ISBN 978-80-7394-452-0, s. 144-171.

MÍČKA, Roman. The Idea of Global Governance in the Light of Catholic Social Teaching. ET-Studies. Journal of the European Society for Catholic Theology. 4 (2013) 2, ISSN 2032-5215, s. 279-294.

MÍČKA, Roman. Byznys jako povolání? Některé etické a duchovní souvislosti bohatství a moci. Caritas et Veritas. 2013, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 50-57. Anglická verze: Ethical and Spiritual Ramifications of Wealth and Power. s. 58-65.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz Anglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Subsidiarita jako podstatný konstitutivní princip sociální politiky a občanské společnosti. Sociální práce. 2013, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 35-42.

MÍČKA, Roman. Dějinný kontext a současné podoby amerického politického katolicismu. Studia theologica. 2013, č. 3, vol. 15, ISSN 1212-8570, s. 73-100.

MÍČKA, Roman. Idea Global Governance ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 54-1/2013, ISSN 1211-1635, s. 17-31.

MÍČKA, Roman. Je možné zachránit princip subsidiarity? Studia theologica, léto 2012, č. 2, vol. 48, ISSN 1212-8570, s. 99-117.

MÍČKA, Roman. Expanze lidských práv ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva, č. 52, 2/2012, ISSN 1211-1635, s. 7-20.

MÍČKA, Roman. Nemáme příliš mnoho lidských práv? Lidsko-právní agenda a její limity v kontextu politické filosofie a sociální etiky. In ROSKOVÁ, L. ed. Lidská práva v proměnách času. Sborník příspěvků. I. ročník mezinárodní konference. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU, 2012, ISBN 978-80-7394-358-5, s. 134-139.

MÍČKA, Roman. Křesťanský rozměr prosazování spravedlnosti a legitimity užití síly. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s. 18-30.

MÍČKA, Roman. a Jiří LAŇKA. Etické vzdělávání jako součást duchovní služby u policie. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s.133-146.

MÍČKA, Roman. Demokracie v pasti (ne-) úspěchu: křesťansko-etická perspektiva. Caritas et Veritas, č. 2/2011, ISSN 1805-0948, s. 38-54.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Sociální učení církve a evropská integrace. Studia theologica, podzim 2011, č. 3, vol. 45, ISSN 1212-8570, s. 152-172.

MÍČKA, Roman. Význam a přínos dokumentu Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve. Revue církevního práva, č. 45, 3/2010, ISSN 1211-1635, s. 225-238.

MÍČKA, Roman. G. K. Chesterton jako "Defensor Fidei". Acta FF ZČU, 1/2010, ISSN 1802-0364, s. 91-107.

MÍČKA, Roman. Kdo vlastní klíče k interpretaci sociální nauky církve? Studia theologica, léto 2010, č. 2, vol. 40, ISSN 1212-8570, s. 86-101.

MÍČKA, Roman. Náboženské prvky v rétorice Dělnické strany. Dokonalé sny, nedokonalá realita. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně, 2010, č. 1, ISSN 1212-1371, s. 20-22.

MÍČKA, Roman. Společné dobro v kontextu křesťanského sociálního myšlení. Texty (Christian College), 04/2010, ISSN 1804-1655, s. 10-20.

MÍČKA, Roman. Boublíkovo pojetí titanismu a hledání podstaty krize evropské civilizace. In BRICHCÍNOVÁ K., SKALICKÝ K., ŠTĚCH F., VEBER, T. eds. Teologie v utkání s pluralitou náboženství. Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7195-391-3, s. 147-173.

MÍČKA, Roman. Mír a válka v kontextu globalizace. Marathon, 2009, č. 92, ISSN 1211-8591, s. 13-19.
Dostupné na: www.marathon.webnode.cz

MÍČKA, Roman a František Štěch. Dělnická strana jako pseudonáboženský fenomén? Revue Politika, CDK, 2009, č. 9, ISSN 1803-8468.
Dostupné na: www.revuepolitika.cz

MÍČKA, Roman. Kapitalismus - protestantská, nebo katolická etika? In Jan Kalvín. Pět set let od narození. Sborník textů. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, ISBN 978-80-86547-82-4, s. 91-101.

MÍČKA, Roman. Co přináší Kompendium sociální nauky církve. Universum - Revue České křesťanské akademie, 2008, č. 1, ISSN 0862-8238, s. 24-25.

MÍČKA, Roman. Katolíci a válka aneb "všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou... (Mt 26:52)" ? Universum - Revue České křesťanské akademie, 2007, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 28-33.

MÍČKA, Roman. Kritické poznámky k teologii osvobození - politické a ekonomické otazníky. In CÁB M., MÍČKA R., PELECH M. eds. Mezinárodní symposium o teologii osvobození - sborník příspěvků. České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007, ISBN 978-80-7040-977-0, s. 77-92.

MÍČKA, Roman. Význam americké zkušenosti pro katolické sociální myšlení. Universum - Revue České křesťanské akademie, 2006, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 19-24.

MÍČKA, Roman. Palestinská teologie osvobození. Teologie & Společnost, CDK, 2006, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 15-20.
Dostupné na: www.cdk.cz

MÍČKA, Roman. Ordo Lumen Templi - Daniel Landa chce prosazovat hodnoty víry, lásky, síly a pravdy. Dingir - časopis o současné náboženské scéně, 2005, č. 4, ISSN 1212-1371, s. 116-117.

MÍČKA, Roman. Novakova optimistická vize globálního vývoje a válka v Iráku. Revue Politika, CDK, 2005, č. 6-7, ISSN 1214-0899, Příloha: USA, Irák a podpora demokracie, s. 7-11.

MÍČKA, Roman. Význam náboženství pro identitu USA podle S. P. Huntingtona. Teologie & Společnost, CDK, 2005, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 23-28.

MÍČKA, Roman. "Katolický" prezident George W. Bush ? Distance - revue pro kritické myšlení, 2004, č. 4, ISSN 1212-7833, s. 34-39.

MÍČKA, Roman. Katolická whigovská tradice podle Michaela Novaka. Teologické studie, 2004, č. 1, ISSN 1213-5917, s. 44-50.

MÍČKA, Roman. Církev a její potíže s liberalismem a kapitalismem. Studia theologica, 2004, vol. 18, č. 4, ISSN 1212-8570, s. 70-83.

www.romanmicka.net